Przydatne informacje

Na tej stronie znajdziecie Państwo przydatne informacje dotyczące złomowania pojazdów.

Jak wyrejestrować pojazd?

Aby wyrejestrować pojazd w Wydz. Komunikacji właściciel pojazdu musi przekazać pojazd do stacji demontażu, żeby otrzymać zaświadczenie o demontażu pojazdu.

Procedura złomowania pojazdu

  • Właściciel przyprowadza pojazd do stacji demontażu.
    Po wcześniejszym ustaleniu oferujemy bezpłatne odebranie pojazdu własnym transportem ( 41) 266-50-20, 500 100 028
  • Pojazd może być również niekompletny wystawiane jest wówczas zaświadczenie o przyjęciu pojazdu niekompletnego.
  • Jeżeli właściciel nie może osobiście zezłomować pojazdu, osoba dokonująca tych czynności w jego imieniu, powinna posiadać pisemne upoważnienie właściciela.
  • Dokumenty niezbędne do wystawienia zaświadczenia o demontażu pojazdu to: dowód rejestracyjny, karta pojazdu (o ile była wydana), dowód osobisty właściciela lub osoby upoważnionej – jeśli występuje
  • Jeżeli dowód rejestracyjny został zatrzymany przez Policję wskutek wypadku lub w innych okolicznościach, niezbędne będzie odpowiednie pokwitowanie wystawione przez Policję na tę okoliczność i ksero dowodu rejestracyjnego wydane przez odpowiedni Wydz. Komunikacji
  • Po otrzymaniu zaświadczenia o demontażu pojazdu właściciel udaje się z w/w zaświadczeniem, tablicami rejestracyjnymi i dowodem rejestracyjnym (oraz kartą pojazdu, jeżeli była wydana) unieważnionymi przez stację demontażu do Wydz. Komunikacji w celu wyrejestrowania pojazdu z ewidencji Wydziału Komunikacji
  • Za usługę kasacji i za wystawienie zaświadczenia o demontażu pojazdu nie pobieramy żadnych opłat.
  • W przypadku pojazdów, które stanowią istotną wartość (młodsze pojazdy powypadkowe, ale nie tylko) cenę ustalamy indywidualnie z właścicielem pojazdu.

UWAGA!

Właściciel lub osoba upoważniona ma obowiązek przedstawić do wglądu dowód osobisty, dowód rejestracyjny pojazdu, kartę pojazdu jeżeli była wydana lub stosowne zaświadczenie wystawione przez organ właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu.

W przypadku zagubienia lub kradzieży dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu, tablic(y) rejestracyjnych, właściciel składa odpowiednie oświadczenie. W takim przypadku, oraz jeżeli właściciel pojazdu nie jest uwidoczniony w dowodzie rejestracyjnym konieczne jest przedstawienie dokumentu własności pojazdu, np: umowy kupna-sprzedaży, faktury, aktu darowizny, odpisu wyroku sądu itp.

Kasacja na stacji

Jakie obowiązki ma właściciel pojazdu ?

W obowiązującym stanie prawnym w Polsce wlasciciel pojazdu wycofanego z eksploatacji obowiązany jest przekazać go przedsiębiorcy prowadzącemu stacje demontażu. Zobowiązuje go do tego ustawa o pojazdach wycofanych z eksploatacji (Dz.U. z 2005 r. nr 25, poz. 202). Ponadto każdy właściciel pojazdu zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych i ubezpieczeniowym funduszu gwarancyjnym (Dz.U. z 2003 r. nr 124, poz. 1152 z późn. zm.) musi posiadać ważne ubezpieczeni